پیشگویى هاى نوسترآداموس

برسی پیشگویی های نوستر آداموس درباره جهانی شدن انقلاب اسلامی ایران : شاهزاده عرب، مریخ، خورشید، ناهید، شیر، حکومت کلیسا را از طریق دریا از پاى درخواهد آورد، از جانب ایران پرشیا بیش از یک میلیون پرهیزگار به بیزانس ومصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد (1)


ازکشور عربى خوشبخت در منطقه غنى وثروتمند اعراب شخصى قدرتمند ومسلط بر شریعت حضرت محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانیا را به درد سر انداخته وبرگرانادا

غرناطه مستولى مى شود . از طریق دریا بر مردم نیکوزیا ظفر خواهد یافت. (2)

مرد مشرقى از محل استقرار خویش خارج خواهد شد، براى دیدار فرانسه ازکوه آپونین خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف ها، دریاها وکوه هاگذر خواهد کرد و همگان را با عصایش مضروب خواهد کرد ....... (3)

ادبیات رمزآلود، واژه اى است که به بهترین نحو مى تواند عمق معانى شعرواره هاى نوسترآداموس را بیان کند چرا که طبق نظر اغلب مفسران معروف نوستر آداموس یعنى اریکاچیتهام، گى بوحک رژان شارل, دو فن برون، حداقل وقایع ذیل را مى توان بدون هیچ شک وتردیدى از میان شعرواره هاى رمزآلود نوسترآ دا موس برشمرد:

آتش سوزى بزرگ لندن در سال1666 م اعدام چارلز اول، روى کار آمدن حکومت مذهبى کرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، رویارویى استالین وتروتسکى پس از مرگ لنین، اضمحلال رژیم شوروى، اعدام لویى شانزدهم و مارى آنتَوانت، به قدرت رسیدن ناپلئون وانتخاب لقب امپراتور توسط وى، به قدرت رسیدن هیتلر ورژیم نازى، به قدرت رسیدن موسولینى در ایتالیا و ژنرال فرانکو در اسپانیا، ترورکندى، سقوط شاه ایران و وقوع انقلاب اسلامى در ایران، رهبرى امام خمینى (ره)از فرانسه- او دقیقاً عنوان مى کند که رهبر ایران از فرانسه باعث سقوط شاه ایران مى شود- وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و آتشى که در برج هاى دوقلوى شهر جدیدنیویورک ایجاد مى شود و بسیارى از حوادث تاریخى دیگر از سال هاى 1555 میلادى به بعدکه حدود450 سال را در بر مى گیرد.

دو محاصره، درگرمایی سوزان، انجام مى گیرد. آن مرد، ازفشار تشنگى، به خاطر دوفنجان مملواز آب، کشته مى شود.

دژ نظامى، مملو مى شود، ویک آرمانگراى کهنسال امام خمینى ره،نشانه هاى نیرا سرزمین ایران، را به اهالى ژنو سازمان ملل متحد نشان خواهد داد. (4)

رهبر پاریس ، اسپانیاى بزرگ را اشغال مى کند، کشتى هاى جنگى در برابر مسلمانان محمدى ها که از پارتیا ناحیه اى درا یران و مدیا ناحیه اى درایران برخاسته اند، مى ایستند آن مرد، سیکلادا روپا را تاراج مى کند، وآنگاه انتظارى بزرگ در بندر یونان حکلم فرما مى شود.

در مجموع نوستر آداموس به این موضوع به صراحت اشاره مى کند که ایران پارت، نیرا، پرشیا، مدیا با کمک مسلمانان سراسر جهان، از جمله کشورهاى عربى و مخصوصاً سوریه، عربستان سعودى ولیبى حکومت مقتدرى را تشکیل مى دهند وپس از جنگى مذهبى که هسته

آن از لبنان شروع مى شود و عمدتا بر علیه اسرائیل است، جهان را به تسخیر خود در مى آورند وسپس جنگى جهانى و عظیم رخ خواهد داد وجهان نابود خواهد شد(5)

در هنگامه دمیدن خورشید، آتش بزرگ، دیده خواهد شد صدا و روشناى، درامتداد شمال، ادامه خواهد یافت. در میانه کره خاک، مرگ وآواى مرگ، کشیده خواهد شد مرگ از درون سلاح ما، آتش وخشکل سالى آنان را به انتظارخواهند نشاند.

درخاتمه، ا ین سرزمین به واسطه جنگ جهانى سوم نابود ونامسکون خواهد شد. (6)

سرزمین مسکونى، از سکنه خالى خواهد شد براى به دست آوردن سرزمین ها، جدال واختلاف شدیدى در مى گیرد , قلمروما به مردانى سپرده خواهد شد که از غرور و سربلندى تهى خواهند بود. سپس، براى برادران بزرگ، نفاق و مرگ پیش خواهد آمد.

وچنین برمى آید که ایران، جهان را ابتدا از طریق حمله به ترکیه و مقدونیه به تصرف خود درخواهد آورد:

شب در آسمان، مشعلى رو به خاموشى، دیده خواهد شد. در مرکز رن، جنگ و خشک سالى

به بار مى آید، کمک خیلى دیر مى رسد . پرشیا ایران حمله آورده وماگدونیا و در جاى دیگر مى گوید: مقدونیه را به محاصره درمى آورد (7)

تواى فرانسه اگر ازآب هاى لیگوریاگذرکنى خود را، درمیانه دریا و جزا یر در محاصره خوا هى یافت . و پیروان محمد، در برابرتو خواهند ایستاد. و همچنین تواى دریاى آدریاتیک استخوان خزان واسبان را خواهى جوید. (8)

وباز مى گوید: آن مرد، با سلاح ها وآتش درختان، در نزدیکی دریاى سیاه از پرشیا برای تسخیرترابوزان خواهد آمد.

فاروس و میتیلن به لرزه درخواهد آمد خورشید، دریاى آدریاتیک راکه مملو ازاجساد اعراب است روشن خوا هدکرد(9)

و سپس نوستر آداموس، عواقب جنگ اتمى و نابودى تدریجى جهان به واسطه جنگ جهانى سوم را شرح می دهد:

کسوفى در پیش خواهد بود که از زمان آفرینش گیتى تا زمان مرگ و مصائب حضرت مسیح واز آن زمان تا به امروز مرکزرخ نداده است وجهان چنین ظلمتى به خود ندیده است... (10)

که در این مورد آیات مربوط به قیامت در سوره قیامت به ذهن انسان تداعى مى شود:

فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. هنگامى که بینایى خیره مى گردد، و ماه فرو مى رود، و خورشید و ماه گرد هم آیند، آن روز انسان مى گوید: به کجا فرارکنم

مرد والامقامى از تبار عرب به زودى پیش خواهد تاخت. از سوى اهالى بیزانس به او خیانت خواهد شد. ازشهرقدیمى رودس به پیشوازاو خواهند آمد، از جانب هانگرى مجارستان متحمل آزار بسیارخواهد شد . (11)

در حوالى دریاى آدریاتیک براثرتوفانى عظیم، کشتی غرق مى شود وزمین به لرزه درآید وبه سوى آسمان پرتاب مى شود ودوباره فرومى افتد در مصرجنبش پیروان محمد افزایش مى یابد و پیکى به آن سوى مرزها، فرستاده مى شود تا خبررا اعلان کند.

... شهرهاآلوده وکثیف گشته، باعث اعتراض وشرمسارى زیادى خواهد شد، وتاریکی وجهل فقط با درخشش نورازبین مى رود وبا تغییراتى حکومت جهل وظلمت پا یان خواهد یافت... رهبرى اصلى مشرق زمین با شورش هاى زیادى روبرو خواهد شد، که اکثرا از طرف شمالى ها و غربی ها مغلوب شده است، که عده اى کشته و برخى مورد آزار قراگرفته اند و بقیه در حال گریزند و فرزندانشان که از زنان متعددى هستند، زندانى شده اند(12)

م. پ. ادوارد درکتاب خود در باب پیشگویى هاى نوسترآداموس نقل مى کند که سانتورى هشتم، قطعه مربوط به وقوع جنگ جهانى سوم است:

... جنگ و خونریزى براى مرتبه سوم حتمى است آتش به حدى است که دریاها به جوش مىآید واز دولت ما فقط دو دولت واز جهان فقط نیمى باقى مى ماند ...(13)

شاهزاده لیبیاى که نماینده حکومت ایران است در غرب به قدرت خواهد رسید، یک فرانسوى ازاعراب به شدت مکدرخواهد شد، دانشمند ادیب، ادبا خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب برفرانسه پیش مى گیرد ... (14)

در نزدیکی سوربن جهت حمله به مجارستان، قهرمانى ازاهالى برودها سیاه پوستان به آنان هشدار خواهد داد. رهبر بیزانس، سالون ازاسلاوینا، آنان را به شریعت محمد درخواهد آورد. همچنین نوستر آداموس چنین مى سراید که:

امپراتورى مقدس به آلمان خواهد آمد پیروان اسماعیل جایگاه بى مانع خواهند یافت. آدم هاى نادان همچنان خواستارکارمانى شریعت کهنه هستند. تمامى حمایت کنندگان محمد سراسر گیتى را خواهند پوشاند ... (15)

بنابراین، نوسترآداموس دراغلب سانتو رى ها از جمله سانتورى نسبت به فتح جهان به وسیله شریعت حضرت محمد(ص) به غرب وتمدن غربى هشدار مى دهد وبه جهانیان اعلام

مى کند که روزى مسلمانان به رهبرى ایران وتمدن ایرانى بر جهان مسلط خواهند شد که این بى شک در پیوند باگسترش و جهانى شدن انقلاب اسلاْمى ایران است(16)

 

 

1. سانتوری قطعه 5/55

 
:: برچسب‌ها: پیشگویى هاى نوسترآداموس

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/۱٠