پایان تاریخ

 انسان با توجه به طبع جستجوگرش، همواره به سرانجام دنیا مى اندیشیده است. همه ادیان الهى و بیشتر مکاتب بشرى درباره پایان تاریخ اظهار نظرکرده اند . در همه پیشگویى هاى مربوط به آخرالزمان، خبرهاى نگران کننده اى وجود دارد، ولى اغلب بر این امر اتفاق دارند که پایان کار بشر، روشن و امیدوارکننده است. در متون زرتشتى به صراحت از دوره طلایى بشر در پایان جهان یاد شده که به آشوب ها و بلاهاى بسیار مسبوق مى گردد و با ظهور سوشیانس واپسین منجى محقق مى شود . در ادیان ابراهیمى، بیش از آیین ها و مکاتب دیگر بر دوره طلایى بشر در پایان تاریخ، تاکید شده است . در عهد عتیق، برقرارى سعادت و عدالت در سراسر جهان پیش بینى شده که به وسیله "ماشیح " محقق مى شود. در عهد جدید نیز به این مطلب پرداخته شده است. در مکاشفه یوحنا نیز به برقرارى صلح وآرامش جهان در پایان آن اشاره شده است. دیدگاه قرآن نیز درباره سرانجام بشر، خوش بینانه است و در آن، پایان دنیا روشن و سعادت آمیز دانسته شده است
:: برچسب‌ها: پایان تاریخ

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٢٠