آیا تاریخ بی هدف است؟

 اسوالد اشپنگلر متفکر آلمانی وصاحب اثرمعروف (انحطاط تمدن غرب) تاریخ را همچون موجود زنده ای فرض می کند ، واز تاریخ تفسیری ادواری دارد. از نظر وی هر دوره تاریخی حدود هزار سال است که با مرگ محتوم او دوره بعدی جایگزین آن می شود... .

مطابق نظر او سیر تاریخ روند تکاملی ندارد،


 اسوالد اشپنگلر متفکر آلمانی وصاحب اثرمعروف (انحطاط تمدن غرب) تاریخ را همچون موجود زنده ای فرض می کند ، واز تاریخ تفسیری ادواری دارد. از نظر وی هر دوره تاریخی حدود هزار سال است که با مرگ محتوم او دوره بعدی جایگزین آن می شود... .

مطابق نظر او سیر تاریخ روند تکاملی ندارد، بلکه تاریخ مجموعه ای از تمدن هاست که هر کدام پس از طلوع وطی مراحلی غروب خواهند کرد و آن گاه تمدنی دیگر طلوع و پس از طی زمان به غروب خواهد گرایید ، واین دور باطل همواره ادامه دارد. در واقع از دیدگاه او تاریخ جهان تصویری از تکوین وپیشرفت پایان ناپذیر حیات و مرگ تمدن هاست .

از اشپنگلر سوال می کنیم : دوره جدید از تاریخ آیا مثل دوره قبل است در فرهنگ وتمدن ، ویا از ما قبل منحط تر است ویا کامل تر .

اگر مثل دوره قبل است ، دوره جدید ادامه همان دوره قبل است. و در حقیقت دوره جدیدی وجود ندارد. واگر منحط تر است که این خلاف واقع است . واگر کامل تر است سوال می کنیم که این کمال از درون او برخاسته است و یا از بیرون وعوامل خارجی در آن دخیل بوده است. اگر از درون آن برخاسته که همان نظر صحیح در باب تکامل تاریخ است . واگر از برون وخارج به تکامل رسیده است این همان نظریه مادیت تاریخ است .

از طرفی دیگر این نظریه بر خلاف واقعیت خارجی است، زیرا نوع بشر در تکامل معنوی ومادی است ودر هر عصری از تجربیات عصر دیگر بهره گرفته و بر آن می افزاید و به جلو می رود.
:: برچسب‌ها: آیا تاریخ بی هدف است؟

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۳/٩