شهادت وکلاء به رؤیت حضرت

شیخ صدوق اسامى افرادى راکه وکلاى امام بوده ویا به معجزات امام آگاه بوده وایشان را زیارت کرده اند، ذکرکرده است که نام هاى برخى از ایشان عبارتند از:
الف ) وکلاء :
(از بغداد )عمرى و فرزندش، حاجز، بلالى و عطار
( ازکوفه )عاصمى
( از اهواز )محمد بن ابراهیم بن مهزیار
( از قم )احمد بن اسحاق
( از همدان )محمد بن صالح
( از رى )بسامى، اسدى؟ یعنى محمد بن ابو عبدالله کوفى
( از آذربایجان )قاسم بن علاء
( از نیشابور )محمد بن شاذان


ب ) غیر وکلاء :
(از بغداد )ابوالقاسم بن ابو حلیس، ابو عبدالله کندى، ابو عبدالله جنیدى، هارون قزاز، نیلى، ابوالقاسم بن دبیس، ابو عبدالله بن فروخ، مسرور طباخ غلام ابوالحسن
()، احمد و محمد دو فرزند حسن و اسحاق کاتب از بنى نوبخت و ...
( از همدان )محمد بن کشمرد، جعفر بن حمدان و محمد بن هارون بن عمران
( از دینور )حسن بن هارون، احمد بن اخَیه و ابوالحسن
( از اصفهان )ابن باشاذالة
( از صیمره )زیدان
( از قم )حسن بن نضر، محمد بن محمد، على بن محمد بن اسحاق وپدر وى وحسن بن یعقوب
( از رى )قاسم بن موسى وپسرش، ابو محمد بن هارون، على بن محمد، محمد بن محمد کلینى وابو جعفر رفاء
(از قزوین )مرداس وعلى بن محمد
( از نیشابور )محمد بن شعیب بن صالح
( از یمن )فضل بن یزید، حسن بن فضل بن یزید، جعفرى، ابن اعجمى وعلى بن محمد شمشاطى
( از مصر )ابو رجاء وغیر او
( از نصیبین )ابو محمد حسن بن وجناء نصیبى
:: برچسب‌ها: امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٤/۳۱