سرى از اسرار غربیه به جھت دیدار امام زمان علیه السلام

ھر کس چھل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مھدى علیه السلام را روزى او گرداند. (ان شاء اللّه(

به این صورت که در چھل روز ١٧۴٨٨ مرتبه به صورت زیر ھر روز ٣۶٠ مرتبه به غیر از روزھاى دھم ، بیستم و سیم و چھلم که این

چھار روز روزى ١١٣٢ مرتبه دعاى فوق را باید بخواند تحت شرایط زیر:

1با وضو باشد؛ -

2رو به قبله در جاى پاک بنشیند؛ -

3اول صلوات بفرستد؛ -

4از گناھان استغفار نماید؛ -

5این دعا را یک مرتبه بخواند


یا من ھو اقرب الى من حبل الورید یا من ھو فعال لما یرید یا من یحول بین المرء و قلبه یا من ھو بالمنتظر الاعلى یا من لیس کمثله
شى ء و ھو على کل شى ء قدیر.
6اصل دعا را بخواند: -
یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه و بنیھا یا صاحب الزمان ادرکنى یا فارس الحجاز ادرکنى یا ابا صالح ادرکنى و لاتھلکنى.
ھمه روز ٣۶٠ مرتبه فقط روز دھم و بیستم و سیم و چھلم ١١٣٢ مرتبه.
7ده مرتبه صلوات ؛ -
8فاتحه و اخلاص بخواند؛ -
9اگر سوره اخلاص را بیشتر بخواند بھتر است زیرا اسم اعظم دارد. -
خواندن این دعا آثار عجیب وافعال غریبه دارد
.
:: برچسب‌ها: سرى از اسرار غربیه به جھت دیدار امام زمان علیه الس, امام زمان (عج), امام زمان, مهدویت

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/٤