نواب جعلی1

ابو دلف کاتب

 اسم او محمد بن مظفر است. به ابوبکر بغدادى ایمان آورده وابوبکر بغدادى، هنگام مرگش به او وصیت کرد واو را نائب خود دانست.
پس از فوت على بن محمد سمرى، ابودلف ادعاى نیابت از سوى امام زمان (ع) کرد، با این که از آن حضرت، توقیعى صادر شده بود که دیگر پس از على بن محمد سمری نائب خاص نخواهد داشت. (1)


یکى از نزدیکان محمد بن عثمان گفت: ابودلف قبلاً کارش جمع آورى خمس اموال شیعیان بود، زیرا وی در میان شیعیان کرخ تربیت شده و شاگردى آن ها راکرده بود. مردم کرخ هم خمس مال خود را مى پرداختند وهیچ یک از شیعیان در این خصوص تردید نداشتند.
ابودلف هم این معنى را اعتراف می کرد وبه آن افتخار مى نمود. او بعدها منحرف شده ومی گفت: آقاى من شیخ صالح ابوبکر بغدادی مرا از مذهب ابوجعفرکرخى محمد بن عثمان به مذهب خود یعنى مذهب ابوبکر بغدادى منتقل نمود. (2)
سپس شیخ طوسى اضافه می کند: جنون ابودلف وحکایات فساد مذهب وى، بیش از این است که شماره شود.

1- آخرین امید، داود الهامى ص 0 3 1.
2- غیبه طوسى ص 256 بحارالانوار، ج51 ص 379.
:: برچسب‌ها: نواب جعلی, امام زمان, امام حسین (ع)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٤