نواب جعلی2

ابوبکر بغدادى

  از مدعیان دروغین نیابت در دوران نیابت محمد بن عثمان بود.
اسم اومحمد بن احمد بن عثمان است که برادر زاده محمد بن عثمان- نایب دوم- ونوه عثمان بن سعید- نایب اول امام زمان (ع) مى باشد. عموى او- محمد بن عثمان- انحراف او را مى دانست، ولیکن دیگران از آن خبرى نداشتند. (1)
ابوبکر بغدادى در بصره وکیل یزیدی بود.
مدتى در آن سمت ماند واموال بسیارى به چنگ آورد. آن گاه شکایت او را نزد یزیدى بردند، یزیدی هم او را گرفت واموالش را مصادره کرد و ضرباتى چند، بر سرش کوبیدکه چشمش آب آورد و با حاله کورى درگذشت. (2)
:: برچسب‌ها: نواب جعلی, امام زمان, امام حسین (ع)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/۱٤