درد دل با امام زمان

بعد از صد سال اگر ازسر قبرم گذری

مهدی جان پسر فاطمه

من کفن پاره کنم زندگی از سر گیرم
:: برچسب‌ها: شعر

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸۸/۱٠/٤