غیبت کبری

معمرین

 معَمربه معناى دراز عمر است و به کسانى گویند که عمر طولانى کرده اند.
در طول تاریخ دراز عمران بسیارى وجود داشته است که پیروان هر دین و مذهبى درکتاب هاى مذهبى خود و درکتب تاریخ، لا اقل با نام یکى دو نفر از آنها آشنا هستند . مانند: نوح، هود و خضر(ع) .


در قرآن مجید به داستان هاى یونس، اصحاب کهف و نوح که درکتاب هاى ادیان دیگر به طور مفضل آمده، این گونه اشاره شده که اگر یونس از تسبیح کنندگان نبود، مى بایست تا روز قیامت در شکم ماهى بماند یعنى عمر ماهى که تا روز قیامت مسلم گرفته شده، یونس هم ممکن بود چنین سرنوشتى داشته باشد.
در سوره کهف به زنده ماندن اصحاب کهف سیصد و نه سال، و در سوره عنکبوت به دوران رسالت حضرت نوح که 950 سال بوده اشاره شده است. اما دراز عمران تاریخ:
طبقه اول: کسانى که بین صد تا دویست سال عمرکرده اند: ابراهیم خلیل 200 سال و به قولى 175 سال، اسماعیل ذبیح 137 سال، ساره همسر ابراهیم 27 1 سال ، اسحاق 160سال، یعقوب 147 سال، یوسف 120 سال، منوچهر 120 سال پادشاهى کرد، عمران 137 سال، کیقباد 0 2 1 سال پادشاهى کرد، کیکاوس 150 سال پادشاهى کرد.
طبقه دوم: کسانى که دویست تا سیصد سال زندگى کردند: صفى بن ریاح 270 سال، صبیرة بن سعید بن سهم 220 سال، حرب بن کعب مذحجى 260سال، خثعم بن عوف بن خذیمه250 سال، صالح پیامبر 0 28 سال، سنان مصرى 234 سال، معدى کرب حمیرى 0 25 سال، عضوان از پادشاهان چین 250 سال، سبق بن وهب طایى 250 سال، شعیب پیامبر 242 سال.
طبقه سوم: کسانى که بین سیصد تا چهارصد سال عمر نمود ه ا ند: ربیع بن ضیع قرارى 380 سال، عامر بن شالح 340 سال، اکثم بن سیفى اسدى تمیمى 360 سال، امید بن ولید 360سال، ذو الاصبع عدوانى300 سال، عبد المسیح بن بقیله 350 سال، عمروبن تمیم 380 سال، عمرو بن ربیعی لحى 340 سال، سوى بن کاهى 330 سال، عمرو ربیعه بن کعب 330 سال.
طبقه چهارم: کسانى که بین چهارصد تا پانصد سال عمر داشتند :
عمر بن جمه دوسى 400 سال، بنیادس از پادشاهان کلدانى 400 سال، قبطیم از فراعنه مصر 480 سال، قنطریم از فراعنه 400 سال، کشن از پادشاهان هند 400 سا ل، عبد شمس بن یشخب بن یعرب بن قحطان ملقب به سبا 0400سال، شالح 493 سال، دوید بن زید بن لند قضاص ،456 سال، تبع فزارى 420 سال، سلمان فارسى 400 سال.
طبقه پنجم: کسانى که بین پانصد تا ششصد سال عمرکرده اند:
لقمان بن عاد بزرگ 500 سال، جلهمه بن عدد 500 سال، هوشنگ پسرکیومرث 500 سال، فیروز راى از پادشاهان هند 537 سال، حام بن نوح 560 سال، مریم مادر حضرت مسیح ع 500 سال، حمید بن سبا از مردم تبع 500 سال، یحا بن مالک بن عدد 500 سال، فریدون بن اثغیان 500 سال.
طبقه ششم: کسانى که بین ششصد تا هفتصد سال عمرکرده اند:
قیس بن ساعده ایادى 750 سال، سالم بن نوح 600 سال، رستم پسر زال 600 سال، هبل بن عبدالله کنانه 600 سال، فرعون معاصر حضرت موسى 600 سال، مازیان بن اوس 660 سال.
طبقه هفتم: کسانى که بین هفتصد تا هشتصد سال عمرکرد ه ا ند:
هود پیغمبر مدت دعوت او670، سال و مدت عمر افراد قوم 400 سال بوده و آورده اند که هود962 سال عمرکرد، سلیمان پیغمبر 712 سال، جمشید 716 سال، گرشاسب از پادشاهان کیان ایران 705 سال، لود بن مهلائیل 732 سال، عزیز مصر 0 70 سال، لمک بن متوشلخ بن ادریس پیغمبر 700 سال، ریان بن دومغ 700 سال، مصرایم بن بصیر بن حام بن نوح 700 سال، سطیح 700 سال.
طبقه هشتم: کسانى که بین هشتصد تا نهصد سال عمرکرد ه اند:
عمرو بن عامر از فرمانروایان سرزمین سبا 800 سال، طهمورث 800 سال، ادریس پیغمبر 962 سال.
طبقه نهم: کسانى که بین نهصد تا هزار سال عمرکرده اند:
آدم صفى الله 930 سال، حؤا 931 سال، شداد بن عاد معاصر هود 0 90 سال، شیث بن آدم 912 سال، انوش 965 سال، متوشلخ بن ادریس 917 سال، عدیم از پادشاهان مصر 926سال، قینان 920 سال، بمرد بن مهلائیل 976 سال، سر بانک پادشاه هند 935 سال.
طبقه دهم: کسانى که بیش از هزار سال عمرکرده اند:
کیومرث، نخستین پادشاه ایران 1000 سال، یوشالفرس بن کالب 1000 سال، ضخاک 1200 سال، صاحب مهرگان 1500 سال، بخت النصر 1507 سال، بیوراسف بن ارونداسف 1000 سال، حضرت نوح بنابر مشهور 2500 سال، عناق دختر حضرت آدم 3000 سال، عوج بن عناق 3600سال، لقمان حکیم 4000 سال.
طولانى ترین افراد فرزندان آدم از جهت عمر، حضرت خضر مى باشد و شاید سن او از 9000 سال تجاوزکرده باشد . درکتاب کنزالفوائد آمده است که ازکهنسالان، خضر است که عمر و زندگى او تا آخر زمان متصل مى باشد. (1)

1- آخرین امید داود الهامى ص 346.
:: برچسب‌ها: غیبت کبری, امام زمان, پیامک به امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/٩/٢٧