غیبت کبری10

مردان آخر الزمان

در روایات براى مردانى که در آخرالزمان دچار آسیب شده اند، نشانه هایى ذکر شده است.
معمولاًا سلام توقعش از مرد این است که حس غیرت دینى و مهابت الهى داشته باشد.
روایات حاکى است که در سیماى مبارک خود امام زمان (ع) هم مهابت الهى وجود دارد.


 یعنى در چهره مبارک امام زمان (ع (در عین ملاحت و شیرینى، نوعى مهابت و ترس الهى هم وجود دارد . و ترکیبى از ملاحت و مهابت درآن دیده مى شود. اما در آخرالزمان بنابرآن چه از روایات به دست مى آید، اگر شما در بین بیست مردکمتر یا بیشتر، چهره هایى را مورد ارزیابى و شناسایى قرار دهید، نمى توانیدکسى را پیداکنیدکه در چهره اش هیبت و مهابت الهى و آثار ترس از خداوند وجود داشته باشد. اهل معصیت خیلى راحت در برابرشان مرتکب معصیت مى شوند وآن ها هم هیچ عکس العملى از خود نشان نمى دهند .
روایت دوم درباره نشانه ها و خصلت هاى منفى مردان آخر الزمان مى فرماید یطیع الرجل زوجته و یعصى والدیه مردان دوره آخر الزمان از اطاعت و احترام والدین دورى مى کنند، در عین حال یک گرایش و اطاعت وپیروى صد درصد از همسران خود در رفتارشان دیده مى شود. باز روایت دیگر مى فرماید: یکون الرَجل همه بطنه و قبلته زوجته و دینه دراهمه:
مردانى وجود دارندکه تمام همت و عزم شان براى پرکردن شکم هاى شان است و اصلاً به فکر معیشت دیگران نیستند. همسران شان قبله آن ها مى باشند قبلته زوجته گویا این زن ها خداى مردان خود شد ه اند و براى آن ها اطاعت از همسر، اطاعت از خدا به حساب مى آید؟ و دین آن ها هم پولشان مى گردد . یعنى براى آن ها مقدس ترین و مهم ترین مسئله پول و ثروت است .
روایت دیگرى از این حکایت مى کندکه مردان از مرد بودن خودشان خسته مى شوند: لعن الله المخنثین من الرجال . تعبیر روایت این است که این ها از صفات مردانه خود خسته شده و سعى مى کنند که گرایش ها، تمایلات و حالت هاى زنانه را در خودشان نمایان کنند. این گرایش ها ممکن است در حرف زدن، آرایش و آراستگى، طرز پوشش و یا تفکر باشد. در نقطه مقابل هم حتى روایتى داریم که والمترجلات من النساء زنانى هم پیدا مى شوند که این ها مى خواهند خصوصیات مردان را در خودشان ایجادکنند و مثل مردان شوند
. روایت دیگرى مى فرماید: یتسمن الرجال للرجال والنساء للنساء و یا یا یتمشط الرجل کما یتمشط المرأة لزوجها امَا یکى از آفت هایى که در دوره آخر الزمان براى مردان به وجود مى آید این است که به جاى آراستگى دست به آرایش مى زنند. آراستگى با آرایش امر بسیار متفاوتى است. یا در روایت دیگر مى فرمایدکه: بعضى از مردها در دوره آخرالزمان خود را براى دیگران آرایش مى کنند، همانند نوعروسى که براى داماد آرایش مى کند
. آفت خطرناک تر، این که در آخرالزمان یتنافس فى الرجل یغار علیه من الرجال یعنى در آخرالزمان باندهایى به وجود مى آیند که طرفدار همجنس بازى هستند و در این راستا مردان، هوسرانى هاى خودشان را به یکدیگر اختصاص مى دهند. روایت مى فرماید که یتنافس فى الرجل ؟ یعنى ممکن است با هم رقابت داشته باشند و بعد مى فرماید :یغار علیه من الرجال ؟ یعنى ممکن است دو مرد بر سر مرد دیگرى یا فرد دیگرى، با هم غیرت و حسادت داشته باشند و هر یک رقیب دیگرى براى رسیدن آن فرد باشد(1)

  1- نشریه موعود شماره32 ص 13.
:: برچسب‌ها: غیبت کبری, امام زمان, درد دل با امام زمان(عج)

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٠/٥