تشرفات2

ارتباط با حضرت

  اعتقاد به وجود امام زمان (ع) از ضروریات مذهب شیعه است و برابر روایات و ادله، وجود امام در هر زمانى لازم است وزمین، بدون حجت باقى نمی ماند .
اما درباره امکان ارتباط و مشاهده حضرت دو دیدگاه وجود دارد:


- در دوران غیبت کبرى، امکان ارتباط و مشاهده وجود ندارد.
2- براى اولیاى الهى، امکان ارتباط و بهره بردن از محضر حضرت وجود دارد. گروهى از بزرگان شیعه، بر این باورند که در زمان غیبت کبرى، امکان ارتباط با امام زمان (ع) براى شیعیان وجود ندارد و برابر دستور حضرت، مدعى دیدار را باید تکذیب کرد.
محمد بن ابراهیم (معروف به نعمانى و صاحب کتاب الغیبة)، فیض کاشانى (درکتاب وافى)، کاشف الغطاء (در رساله حق المبین) وشیخ مفید از این گروهند.
مهم ترین ومعتبرترین دلیل اینان، بر نفى رؤیت و مشاهده حضرت در عصر غیبت، توقیعى است که شش روزپیش از مرگ على بن محمد سمرى- آخرین نائب خاص حضرت- از ناحیه آن حضرت صادر شده است. (2)
برابر این توقیع، مدعى مشاهده دروغگویست و ادعاى وى قابل پذیرش نیست.
گروهى دیگر از علماى شیعه معتقدند که در غیبت کبرى، امکان ارتباط با امام زمان (ع) وجود دارد. این دیدگاه در بین متأخرآن شدت دارد.
از سید مرتضى شروع می شود وپس از وى، شهرت می یابد وافرادى چون محدث نورى، کراجکى، شیخ طوسى و... آن را طرح می کنند. سید مرتضى در پاسخ به این پرسش که حضور امام، در پرده غیبت، چه فاید ای دارد؟ امکان استفاده گروهى از اولیاء الهى را از محضر آن حضرت، مطرح می کند .
مدعیان امکان ارتباط با حضرت، سه دلیل اقامه کرده اند:
روایات، اجماع و داستان ها. البته هرکدام، ادله طرف دیگر را نقد کرده آنکه در این مجال، بحث آن نمی گنجد .
به هر حالا، اگر فرض را بر امکان مشاهده وارتباط با حضرت بدانیم، برابر صریح توقیع، دیدارکنندگان حق اظهار آن را ندارند و به تعبیر شیخ طوسى، خود می دآنند و نفس خویش. (3)

  1- نشریه موعود، شماره 39 ص 66.
2- کمال الدین، ص 516.
3- چشم به راه مهدى، ص 73و104.
:: برچسب‌ها: تشرفات, امام زمان, پیامک به امام زمان

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٠/٦