استغاثه به حضرت مهدی

ویژگیها و تکالیف٣

استغاثه به معناى فریادخواهى وفریادرسى خواستن است.
استغاثه به حضرت صاحب الزمان (ع)این است که انسان، دو رکعت نماز یا حمد و هر سوره که می خواهد بگذارد، پس از آن رو به قبله زیر آسمان بایستد و بگوید:


سلام الله الکامل التام الشامل العام و صلوات الدائمة و برکاته...، سپس بخواهد، هر چه را که می خواهد براورده شود. بهتر آن است که در رکعت اول نماز استغاثه، بعد از حمد سوره انا فتحنا بخواند و در رکعت دوم اذا جاء نصر الله. (1)
در استغاثه، استغاثه کننده، ولی خدا را به درگاه خداوند وسیله قرار می دهد ومی گوید: خدایا به جاه و منزلت ولیت، گره ازکار من بگشا.
این نوع استغاثه در حقیقت استغاثه به خداوند است نه به شخص دیگرى. صورت دیگرى از استغاثه آن است که استغاثه به خداوند است وبه همراه آن، استغاثه به ولی خدا است که او را در برآمدن حاجت مورد نظر، دعاکند. هر دو نوع استغاثه، بدون اشکال و مورد تأیید همگان است. (2)

 1- مفاتیع الجنان باب اول فصل هفتم.
2- معاوف ومعاریف، ج 2، ص 151.
:: برچسب‌ها: استغاثه به حضرت مهدی

نویسنده : عشاق المهدی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱٦