انتظار چه ویژگیهای خاصی دارد ؟

 انتظار ، در درجه نخست ویژه حیات وزندگی است . ماهیت زندگی انسان با انتظار و امید به آینده عجین شده است به گون ای که بدون انتظار ، زندگی مفهومی ندارد و شور ونشاط لازم برای تداوم ان در کار نیست . حیات حاضر وکنونی ظرف پویایی تلاش وحرکت به سوی فردا وفرداهاست ، واین چنین پویایی وحرکتی بدون عنصر « انتظار» ممکن نیست ، زیرا احتمال معقول بقا وپایداری و امید به تداوم حیات است که به زندگی کنونی معنا ومفهوم می بخشد ، وپویایی ونیروی لازم برای ادامه آن را تأمین می کند . از این رو است که ماهیت زندگی با انتظار پیوستگی ناگسستنی دارد .

هر انسان زنده ای که در انتظار های خویش ، به تداوم حیات می اندیشد و بقای خویش را انتظار دارد ، تمام حرکت وسکون خود را در راستای این انتظار و در جهت متناست با تداوم حیات قرار می دهد .

و لذا در روایات اسلامی می بینیم که انتظار فرج از افضل اعمال امت پیامبر شمرده شده است . یعنی ویژگی انتظار در عمل در راه رسیدن به حیات است . شاید یکی از علل این گونه آموزش ها این بوده است که پیروان امام مهدی علیه السلام بکوشند تا خود را به امامشان نزدیک کنند ومانند او بیندیشند وامت با امام در انتظار به سر برند ، زیرا امام نیر در انتظار ظهور خود به سر می برد .

درحالت انتظار ، بهترین شیوه پیوند وهمسویی وهمدلی با امام نهفته است . وغفلت از انتظار ومعنای صحیح آن، باعث بی خبری و بی احساسی نسبت به سوزها و شورهای امام موعود است.شاید در دوران غیبت انتظار راستین برای فرج ، یعنی حضور امام در جامعه انسانی ، نخستین راه بیعت وهم پیمانی با امام موعود باشد ، زیرا انتظار حضور درمتن جریان ها و حوادث پیش از ظهور است ومایه یاذآوری هدف ها و آرمان های امام موعود وزمینه آگاهی وهوشیاری همیشگی است . ودرحال انتظار نبودن به معنای غفلت وبی خبری وبی احساسی و بی تفاوتی نسبت به حوادث پیش از ظهور واصل ظهور است .

جامعه منتظر ، هر حادثه ای هر چند عظیم و ویرانگر ، و هر عاملی هر چندباز دارنده و یأس آفرین ، او را از تحقق هدف های مورد انتظار مأیوس نمی کند ودر راه آن هدف ها از پویایی و تلاش باز نمی ایستد ، و همواره به امام خود اقتدا می کند .

امامی که در برابرمشکلات شکننده و حوادث کوبنده قرن ها وعنصرها استوار ونستوه ایستاده است و ذره ای در اصالت راه و کار خود تردید نکرده است.

حضرت مهدی علیه السلام فرمود : « ... لأن الله معنا ولا فاقٍٍه بنا إلی غیره ، والحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا »، «... چون خدا با ماست ، نیازی به دیگری نیست ،حقانیت با ما می باشد. و کناره گیری عده ای ازما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد . »

آری ! امام مهدی علی السلام در چنین انتظاری به سر می برد و با چنین ایمانی در این شب یلدای زندگی ، استوار وتزلزل ناپذیر ایستاده است و جامعه «منتظر» و امت چشم به راه نیز باید این ویژگیها را در امام موعود و «منتظر» خویش ، نیک بشناسد، وتا حد امکان مانند خود او در انتظار باشد .

/ 0 نظر / 4 بازدید