روایتی از امام رضا(ع) رسیده که امیرالمومنین به امام حسین(ع) فرمود

فرزند نهمین تو قیام به حق می کند و دین را پایدار می سازد و عدل را گسترش می دهد.امام حسین(ع) گفت:با امیرالمومنین آنچه فرمودی تحقق خواهد یافت؟فرمود:

آری به خداوندی که محمد(ص) را به مقام پیغمبری برانگیخت و او را بر همه مخلوقات برتری داد،
لکن پس از غیبت او وضعی پیش آید ککه جز دوستان مخلص ما و مومنین پاک سرشت که نور ایمان و محبت ما در لوح دلشان نقش بسته، کسی در عقیده دینی خود پابت نمی ماند.
/ 0 نظر / 7 بازدید