نواب اربعه5

حسن بن موسى نوبختى (متوفى 310 ق)متکلم و فیلسوف برجسته شیعه، ابوسهل اسماعیل بن على نوبختى (متوفى 311 ق) متکلم مبرز بغداد، و ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت از این خاندان بودند. (1)
دعوى حسین بن منصور حلاج در خصوص بابیت واظهار رأى مخصوص او در باب شمار ائمه، در حکم اعلان خصومت صریح با خاندان نوبختى بود، زیرا یک تن از آنان، یعنى ابوالقاسم حسین بن روح از سال 305 مقام وکالت وبابیت امام غائب (ع) را داشت ویک تن دیگر از آن خانواده هم که ابو سهل اسماعیل بن على باشد، در تاریخ شورش حلاج، رئیس امامیه در بغداد شمرده مى شد. (2)
نیز خاندان نوبختى عنوان کتابى است که اقبال آشتیانى نوشته وبه تفصیل به شخصیت هاى برجسته وموقعیت این خاندان پرداخته است .

  1- نشریه موعود،ش 33، ص 64.
2- آخرین امید، داود الهامى ص145

/ 0 نظر / 2 بازدید