سخن از امام مهدی سخن از یک موضوع عقیدتی و مذهبی بسیار حساس

بحث از شخصیت آن حضرت ، آنگونه که برخی از نویسندگان منحرف پنداشته اند، بحث از افـسانه ای نیست که شیعه آن را به منظور آرامش بخشیدن به روان ناآرام خویش که در رهـگـذر قـرون و اعـصار تحت فشار ظلم و استبداد بوده است ـ ساخته باشد و بخاطر مرهم نـهـادن بـر قلب زخم خورده ای که باران مصایب در مسیر زمان بر سر آنان باریده است ـ سرهم کرده باشد.
بـحـث از امـام مـهـدی علیه السلام آنگونه که برخی فیلسوف نماها گفته اند اندیشه ای نـیـسـت کـه به منظور تخفیف دردها و آرامش بخشیدن به رنج و فشاری باشد که از رهگذر حاکمیت زمامداران بیدادگر قرون و اعصار در برخی اذهان و افکار جایگزین شده باشد.
و نـیـز آنـگونه که برخی عناصر نادان مدعی دانش و فرهنگ تصور کرده اند، حرافه ای نـیـسـت کـه آن را، داسـتـان سـرایـان سـاخته و پرداخته و به اسلام چسبانده باشند و نیز بـازیـچـه تـاریخی نیست تا اسباب تمسخر دشمنان بداندیش و دلقک و یاوه گو باشد؛ بـلکـه یـک واقـعـیـت اسـلامـی اسـت کـه در خور اهمیت بخشیدن بسیار و ژرف نگری فراوان ارزیابی و روشنگری اساسی است .
مساءله تداوم حیات اسلام و شکوه قرآن است ، بحث مهم و اصیلی است که قرآن نویدگر آن اسـت و پـیـامـبـر در موقعیتها و مناسبتهای گوناگون از آن سخن به میان آورده ، امامان نور عـلیـهـم السـلام نـویـد و بـشـارت آن را نـه تنها به شیعیان خود که به تمامی مسلمانان قرون و اعصار داده اند و دانشمندان ، مفسران ، محدثان و مورخان نام آور، در رهگذر قرون و اعصار، کتابهای مفصل و مستقلی پیرامون آن نوشته اند.
بـا ایـن بـیان ، موضوع امام مهدی یک موضوع استراتژیک و بسیار مهم و در نوع خود بی نظیر است و از امتیازات بسیار ویژه ای ، برخوردار است .
مساءله ای است که پیرامون آن بسیار گفتگو شده و در آستانه آن ، فراوان برخورد افکار و انـدیشه ها صورت گرفته و قلم فرساییها شده است ، از این رو، گروهی بدان ایمان آورده و گروهی دچار حیرت گشته و برخی دیگران را به باد استهزاء گرفته اند.
امـام مهدی علیه السلام از شخصیتهایی نیست که گذشت زمان او را در کام خود فرو برد و تـاریـخ آن را بـه فـرامـوشـی سـپـارد. او نـدای رسـای مـیـلیـونـهـا انـسـان و مـعـشـوق دل عصرها و نسلهاست . چشم امتها به او دوخته شده و نقطه امید جامعه هاست .
امـام مـهـدی عـلیـه السـلام شـخـصـیـت بـرجـسـتـه ای اسـت کـه درسـت 1142 سـال پـیـش از نگارش این کتاب دیده به جهان گشوده و هم اکنون زنده است ، بر روی این سـیـاره خـاکی زندگی می کند و بسان دیگر انسانها، غذا می خورد و آب می نوشد و خدای خویش را عاشقانه و خالصانه عبادت می کند و در انتظار دریافت فرمان ظهور خویش است .
آن گـرامـی از دیـدگان نهان است . مردم او را می بینند و نمی شناسند و او نیز خویشتن را معرفی نمی کند و در هر نقطه ای از جهان که اراده کند، حضور می یابد.
او بـر سـراسـر جهان ، تسلط و اشراف دارد و به همه بندگان ، شهرها و کشورها احاطه دارد. بـه اذن خـدا هـر رخـدادی در سراسر جهان رخ دهد می داند و روزی که نزد خدا مشخص است و برای ما نامعلوم ، از پس پرده غیبت ظاهر می گردد و علایم و نشانه های قطعی پیش از ظهور او پدیدار می گردد.
پـس از ظـهور، بر سراسر گیتی حکم می راند و مسیح علیه السلام از آسمان فرود آمده و به امامت او نماز می خواند.
هـمـه دولتـهـا و مـلتـها در سراسر جهان ، در برابرش خاضع می گردند و مذاهب و ادیان سرفرود می آورند.
اسلام راستینی را که نیای گرانقدرش محمد(ص ) آورد، با خود می آورد و پیاده می کند...
ایـنـهـا بـرخی سرفصلها پیرامون شخصیت آن گرامی و بسان فهرستی برای این کتاب است

منبع.کتاب  .مجموعه مطالبی از تلخیصی از کتب مختلف پیرامون امام زمان (عج)

/ 0 نظر / 37 بازدید