احادیث امام حسن العسکری ( علیه السلام)

. شرک‌ در میان‌ مردم‌ از جنبش‌ مورچه‌ بر روپوش‌ سیاه‌ در شب‌ تار نهانتر است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷)
۵. نسبت‌ بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌ به‌ اسم‌ اعظم‌ خدا ، از سیاهى‌ چشم‌ به‌ سفیدیش‌نزدیکتر است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷)
۶. دوستى‌ نیکان‌ به‌ نیکان‌ ثواب‌ است‌ براى‌ نیکان‌ ، و دوستى‌ بدان‌ به‌ نیکان‌بزرگوارى‌ است‌ براى‌ نیکان‌ ، و دشمنى‌ بدان‌ با نیکان‌ زینتى‌ است‌ براى‌ نیکان‌ ، ودشمنى‌ خوبان‌ با بدان‌ رسوایى‌ است‌ براى‌ بدان‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷)
۷ . خنده‌ بیجا نشانه‌ نادانى‌ است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷)
۸. از ادب‌ همان‌ بس‌ که‌ آنچه‌ را براى‌ خود نمى‌پسندى‌ ، براى‌ دیگران‌ نیز مپسندى‌ .
(مسند الامام‌ العسکرى‌ علیه السلام، ص‌ ۲۸۸)
۹. از بلاهاى‌ کمر شکن‌ ، همسایه‌اى‌ است‌ که‌ اگر کردار خوبى‌ را بیند نهانش‌ سازد ،و اگر بدکردارى‌ بیند آن‌ را فاش‌ سازد .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷)
۱۰. عبادت‌ پر روزه‌ گرفتن‌ و پر نماز خواندن‌ نیست‌ ، عبادت‌ پر اندیشه‌ کردن‌ درامر خداست‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۸)
۱۱. چه‌ بد است‌ آن‌ بنده‌ خدا که‌ دورو و دو زبان‌ است‌ . در حضور برادرش‌ او رامى‌ستاید ، و در غیاب‌ بدگوئیش‌ مى‌کند . اگر عطایى‌ به‌ برادرش‌ رسد حسد برد ، واگر گرفتار گردد او را وانهد .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۸)
۱۲. رسیدن‌ به‌ خداوند متعال‌ ، سیر و سفرى‌ است‌ که‌ جز با شب‌ زنده‌دارى‌ حاصل‌نگردد .
(مسند الامام‌ العسکرى‌ علیه السلام . ص‌ ۲۹۰)
۱۳. کم‌ آسایشترین‌ مردم‌ کینه‌ورز است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹)
۱۴. مؤمن‌ براى‌ مؤمن‌ برکت‌ است‌ ، و بر کافر اتمام‌ حجت‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌۵۱۹)
۱۵. دل‌ نابخرد در دهان‌ اوست‌ ، و دهان‌ خردمند فرزانه‌ در دل‌ او .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹)
۱۶. هنگامى‌ که‌ قائم‌ علیه السلام قیام‌ کند ، دستور به‌ خرابى‌ مناره‌ها و اتاقکهاى‌ مخصوص‌پیش‌نمازها در مساجد دهد .
(الغیبه‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ ۱۳۳)
۱۷. کسى‌ که‌ در طهارت‌ شرعى‌ خود از حد تجاوز کند ، همچون‌ کسى‌ است‌ که‌ آن‌ راباطل‌ کرده‌ است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۱۸. هیچ‌ عزیزى‌ حق‌ را واننهد جز این‌ که‌ خوار شود ، و هیچ‌ خوارى‌ به‌ حق‌ نرود جزاین‌ که‌ عزیز شود .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۱۹. کسى‌ که‌ با خدا مأنوس‌ باشد ، از مردم‌ گریزان‌ گردد .
(مسند الامام‌ العسکرى‌ علیه السلام ، ص‌ ۲۸۷)
۲۰. بالاى‌ دو خصلت‌ چیزى‌ نیست‌ : ایمان‌ به‌ خدا و سود رساندن‌ به‌ برادران‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۱. فرزند خردسالى‌ که‌ به‌ پدر گستاخى‌ کند ، چون‌ بزرگ‌ شد عاق‌ و ناسپاس‌ اوگردد .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۲. شادمانى‌ کردن‌ در نزد غم‌ دیده‌ بى‌ ادبى‌ است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۳. بهتر از زندگى‌ آن‌ چیز است‌ که‌ چون‌ از دست‌ دهى‌ از زندگى‌ بدت‌ آید ، وبدتر از مرگ‌ آن‌ چیزى‌ است‌ که‌ چون‌ بر سرت‌ آید مرگ‌ را دوست‌ بدارى‌
.(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۴. پرورش‌ دادن‌ نادان‌ و ترک‌ دادن‌ معتاد از عادتش‌ معجزه‌آمیز است‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۵. فروتنى‌ نعمتى‌ است‌ که‌ بر آن‌ حسد نبرند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۶. کسى‌ که‌ پارسایى‌ خوى‌ او ، و بخشندگى‌ طبیعت‌ او ، و بردبارى‌ خصلت‌ او باشد ،دوستانش‌ بسیار شوند .
(مسند الامام‌ العسکرى‌ علیه السلام ، ص‌ ۲۸۹)
۲۷. هر که‌ نهانى‌ برادر خود را پند دهد او را آراسته‌ و زیور بسته‌ ، و هر که‌ دربرابر دیگرانش‌ پند دهد زشتش‌ کرده‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۸. هیچ‌ بلائى‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ در پیرامونش‌ از طرف‌ خدا نعمتى‌ است‌ .(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۲۹. چه‌ زشت‌ است‌ به‌ مؤمن‌ دلبستگى‌ به‌ چیزى‌ که‌ او را خوار مى‌کند .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰)
۳۰. پارساترین‌ مردم‌ کسى‌ است‌ که‌ در هنگام‌ شبهه‌ توقف‌ کند . عابدترین‌ مردم‌کسى‌ است‌ که‌ واجبات‌ را انجام‌ دهد . زاهدترین‌ مردم‌ کسى‌ است‌ که‌
حرام‌ را ترک‌نماید . کوشنده‌ترین‌ مردم‌ کسى‌ است‌ که‌ گناهان‌ را رها سازد
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹)
۳۱. شماها عمر کاهنده‌ و روزهاى‌ برشمرده‌اى‌ دارید و مرگ‌ ناگهانى‌ است‌ . آن‌ که‌تخم‌ نیکى‌ بکارد خوشى‌ برداشت‌ کند ، و هر که‌ تخم‌ بدى‌ بکارد پشیمانى‌برداشت‌ کند .
هر که‌ هر چه‌ بکارد همان‌ براى‌ اوست‌ . کند کار را بهره‌ از دست‌ نرود ، آزمند آنچه‌را مقدرش‌ نیست‌ به‌ دست‌ نیاورد . هر که‌ به‌ خیرى‌ رسد خدایش‌ داده‌ ، وهر که‌ ازشرى‌ رهد خدایش‌ رهانده‌ است‌.
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹)
۳۲. صورت‌ نیکو ، زیبایى‌ ظ‌اهرى‌ است‌ ، و عقل‌ نیکو ، زیبایى‌ باطنى‌ است‌
(بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۷۹)
۳۳. تمام‌ پلیدیها در خانه‌اى‌ قرار داده‌ شده‌ و کلید آن‌ دروغگویى‌ است‌ .
(بحار الانوار ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۷۷)

/ 0 نظر / 2 بازدید